UPA-CB-IF

Ersatzkabel für Schnittstelle (UPI -...)
$65.00

Ersatzkabel für Schnittstelle. Kompatibel mit UPI-ST, UPI-JH, UPI-200-LI.